De paardensportvereniging van het Noorden!

Ride and Run

 

 

Buitensporten. De natuur in. Dat is beleving, dat is avontuur.

Zondag 9 september 2018

 

Steeds meer Nederlanders zijn op zoek naar de combinatie van lichamelijke uitdaging en mentale ontspanning. Zou het niet fantastisch zijn als iedereen de sport zou kunnen uitoefenen die hem of haar het meeste aanspreekt?

Maar dan wel nog steeds met elkaar, bijvoorbeeld hardlopend of te paard. Zodat familie, vrienden en collega’s samen kunnen genieten, terwijl iedereen datgene doet waaraan ze het meest plezier beleven. Het evenement ‘Ride & Run’ heeft een multisport karakter en wil beginnende en gevorderde buitensporters op een laagdrempelige, toegankelijke en innovatieve manier toegang geven tot buitensporten, en daarnaast de verbinding leggen tussen sporters van verschillende disciplines. Bij dit unieke event kunnen hardlopers en ruiters in een teamverband een mooie sportieve prestatie leveren en daarnaast genieten van de natuur. Ride & Run geeft die mogelijkheden hiertoe, ieder op zijn eigen manier en op eigen niveau. Lopend of rijdend.

Het basisconcept van een Ride & Run rit bestaat uit:

• verschillende afstanden paardrijden en hardlopen: circa 4,5 - 6 of tweemaal het rondje van 4,5 of 6 km.

Combinatie ruiter en hardloper moet gezamenlijk over de finish. De hardloper bepaalt de tijd.

Kosten: € 7,50 per persoon

Een team bestaat uit twee of drie personen. Een ruiter en een of twee hardlopers. Gedurende de route mogen ruiter/hardloper niet met elkaar wisselen. Eén loper mag de hele route afleggen, zolang het team maar bij elkaar blijft en samen finisht. Meedoen is belangrijker dan winnen!

De minimale leeftijd van de deelnemers is acht jaar en die jeugdige ruiters mogen alleen onder begeleiding van een volwassenen meedoen.

 

De Ride & Run vangt aan na afloop van de oefencross. Dit zal (afhankelijk van het aantal starts in de cross) rond 14:00 uur zijn.

 

Klik hier om in te schrijven voor de Ride and Run!


KLIK HIER VOOR DE STARTLIJST VAN DE RIDE & RUN

 

Algemene voorwaarden

1-    Door middel van het inschrijven en het akkoord verklaren met deze algemene voorwaarden geeft (de wettelijk vertegenwoordiger van) aanvrager aan zich akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden. Na de inschrijving ontvangt de aanvrager een orderbevestiging. De deelname is pas definitief na ontvangst van deelnamebevestiging en betaling.

2-    De Ride & Run is geen wedstrijd, en er wordt derhalve geen uitslag bekend gemaakt en ook geen klassement opgesteld.

3-    De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren.

4-    Deelname aan Ride & Run is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 8 jaar heeft bereikt. Tot en met de leeftijd van 14 jaar is de deelnemer te paard verplicht om deel te nemen onder begeleiding van een volwassene.

5-    Het paard of de pony van de deelnemer heeft een minimumleeftijd van 4 jaar per 1 januari 2017. Paarden dienen steeds te zijn geënt volgens de daarvoor geldende voorschriften voor de vaccinatiegegevens op deze websitepagina (klik hier voor voorschriften) van de Organisator. Van deze entingen dient op verzoek bewijs te worden geleverd door middel van het paardenpaspoort..

6-    De hoeven van de paarden moeten goed verzorgd zijn en eventueel voorzien zijn van deugdelijk beslag.

7-    De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld ter plekke contant en volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

8-    De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.

9-    Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan een derde.

10- Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, blijft het inschrijfgeld na de sluitingsdatum van de inschrijving verschuldigd aan de sportaanbieder, tenzij anders vermeld.

11- Wanneer de deelnemer niet is komen opdagen zonder afmelding, worden de kosten zoals opgegeven bij inschrijving in rekening gebracht.

12- De startlijsten worden op tijd bekend gemaakt. De deelnemer kan na plaatsing hiervan geen aanspraak maken op de starttijd. De deelnemer is verplicht om op tijd, die is aangegeven naar de deelnemers, aanwezig te zijn.

13- De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden

14- De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten.

15- Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

Logistiek

1-    Trailers en overige vervoermiddelen worden uitsluitend geparkeerd op de plaats die de Organisator daarvoor aanwijst.

2-    Trailers en overige vervoersmiddelen die op het terrein van de organisator verblijven, staan daar voor rekening en risico van de betreffende eigenaar.

3-    De Deelnemer dient zelf voor verzekering te zorgen, alsmede voor passende maatregelen om schade dan wel diefstal te voorkomen.

 

Gedragsregels

 

1-    De Deelnemer en bezoekers e.d. zijn verplicht de door de Organisator gegeven gedragsregels en aanwijzingen na te leven. Personen die zich niet houden aan de aanwijzingen en wel zodanig dat een goede uitvoering van het programma moeilijkheden oplevert of kan opleveren, kunnen per direct worden uitgesloten voor de rest van het Evenement. Er is geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld.

2-    Aanwezigen op het terrein van de Organisator dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet ongevraagd met de gang van zaken tijdens het Evenement bemoeien.

3-    Aanwijzingen van medewerkers van de Organisator en verkeersregelaars dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

4-    Gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het rijden niet toegestaan.

5-    De Organisator heeft het recht om een deelnemer die handelt in strijd met bepalingen uit deze voorwaarden de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.

6-    Met uitzondering van de plekken die daartoe expliciet zijn aangewezen geldt er voor het gehele terrein een rookverbod.

 

Veiligheidscap en schoeisel

1-    Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten is het dragen van een veiligheidscap en het dragen van voor de paardensport passend schoeisel verplicht. Bij het dragen van sportschoenen is het gebruik van korven aan de stijgbeugels verplicht.

2-    Het rijden zonder zadel en/of hoofdstel is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

1-    Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

2-    Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer of Paard/Pony aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3-    De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement. &R ride UN ride &RUN ride &RUN 15 Ride&Run

4-    De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

5-    De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer en het paard dienen afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

6-    De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor weersomstandigheden, mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen, foutieve route aanwijzingen, falend tijdmetingsysteem, verdwenen materialen, ongemak c.q. overlast welke wordt veroorzaakt door derden, gevolgen voor deelname aan activiteiten van welke aard dan ook.

7-    Evenmin is Organisator aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften, dan wel geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens de Organisator.

8-    Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

 

Route

1-    De Organisatie markeert de route, waarbij minimaal elke kilometer in de route een afstandsaanduiding staat.

2-    De startvolgorde wordt vooraf door de Organisatie bepaald, als richtlijn wordt aangehouden 1 deelnemer per 2 minuten.

3-    Publiek is toegestaan bij de door de Organisatie aangewezen ‘cheering point’. Het publiek dient deelnemers te allen tijde voorrang te verlenen.

Starttijd Startnummer Teamnaam Aantal km
14:00 2015 Donkey Army 12
14:03 2002 Brinkman 6
14:06 2003 Oldwinners 6
14:09 2004 Cardan 6
14:12 2005 Team Tichelaar 4,5
14:15 2006 Hakuna Mattata 6
14:18 2007 De genieters 6
14:21 2008 Blondes have more run 6
14:24 2009 Team Mobile 6
14:27 2010 Team Beishuizen 6
14:30 2011 Team SEO 6
14:33 2012 Team Roegwold 6
14:36 2013 Team Happy Prins 4,5
14:39 2014 Team Veensters 4,5
14:42 2001 De zebra's van stal Westeind 6